Ege Linyit Kömürü Özellikleri

Soma ELİ Kısrakdere Linyit Kömürü

Soma Kömür Havzası

Soma bölgesinde üretimi yapılan kömürler genel itibariyle 4.000 – 6.000 kilokalori/kg arasında ısı ihtiva etmektedir. Bu değere esas olan kömürün kuruluk oranı, kükürt ve diğer laboratuvar ortamından kaynaklanan değişimlerdir. Yıllık olarak bu bölgedeki üretim 10mn ton civarındadır. 2013 yılının mayıs ayında yaşanan “maden kazasından” bu yana iş güvenliği değişkenliklerine bağlı olarak üretim düşmüştür.

Havza Hakkında Kısa Bilgi

800mn ton tahmini rezerv 10mn ton  yıllık üretim.

Soma ELİ Kısrakdere Linyit Kömürü

Üretilen Kömür Çeşitleri

Soma bölgesinde üretilen kömür çeşidi linyit olarak tek çeşittir. Ancak üretim esnasında tüvenan kömürün parçalanması ve tozlaşmasından kaynaklanan ve diğer mekanik nedenlerden dolayı kömür çeşitleri ayrılır. Termik santral dışındaki tüm kömürler yıkanmıştır. Sanayi kuruluşları haricinde tüm satışlar ambalajlı yapılmaktadır.

Sanayide Yerli Enerji

Diğer bir ürün özelliği ise sanayi amaçlı işletmelerde kullanıma yönelik ambalajsız “dökme” olarak satılan kömürlerdir. Artan enerji ihtiyacına yönelik yerli üretim linyitler ile sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu enerjinin bir kısmı buradan karşılanmaktadır.
Soma ELİ Kısrakdere Linyit Kömürü
Soma ELİ Kısrakdere Linyit Kömürü

Havzada Bulunan Kömür Tipleri

Bölgede iki çeşit linyit bulunmaktadır. Bunlardan ilki herkes tarafından bilinen “Kısrakdere” olarak adlandırılan Ege Linyitidir. Diğeri ise yine Soma havzası içerisinde kükürt oranı ve kül oranı biraz daha yüksek olan Deniş köyünde üretilen linyit türüdür.

Linyit Kömür Bileşenleri

Soma bölgesinde gözlenen volkanizmalar andezit ve bazalt şeklinde olan miosen sonrası ve ikinci önemli volkanizma ise neojen sonrasında aittir. Kayaçları yan ve bölge bölge metamorfizma oluşturan bu türe bölgede sıkça rastlanmaktadır. Neojen sonrasına pleistosen adı da verilmektedir. Bu volkanizma türü andezit, bazalt, tüf ve aglomeralar şeklinde görülebilmektedir.

Tektonizma

Bölgede miosen öncesinde alporojenezinin son evrelerinde tektonik hareket sonucu çok sayıda fay oluşmuştur. Miosen öncesi oluşan bu faylar neojendeki sedimantasyon sırasında da faaliyetlerini sürdürürler. Fayların oluşumu ile çökme başlangıcı arasındaki zaman az olduğunda alterasyon vasıtasıyla röyülef farkı birbirine eşitlenmemiştir.
Soma bölgesini orta Bakırçay grabeni kuzeyde deniz sahası ve güneyde Kısrakdere Işıklar ve Eynez bloku olarak üç kısma ayrılmaktadır. Bu üç sahada büyük oranda faylanmalar mevcuttur. Büyük fayların atımı yer yer 100 m’ye ulaşmaktadır. Bunun yanısıra büyüklü küçüklü pekçok normal fayda mevcuttur. Bölgede iki alanda da ters fay (bindirme) tespit edilmiştir. Bölgede pekçok faylanma olmasına karşın kıvrımlanmalar (antiklinal ve senklinal) fazla değildir. Bölgede yer yer küvetlenmeler tespit edilmiştir. Tabaka eğimleri genel olarak güneybatı yönünde olmasına karşın bunun aksi eğimlerde görünmektedir. Linyit damarı genel olarak 20 0 dolayında bir eğime sahiptir. Bunun yanında yer yer 50 0 ye varan eğimlerde görülmüştür.